KongresEdukacjiMedialnej@gmail.com Katowice, 4-5 listopada 2021


Uwaga! Z POWODU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-coV-2 KONGRES zostaje przeniesiony na 2021 rok

IV Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktykóW

(Współ)praca na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfowych

Diagnoza. wyzwania. działania.

Katowice, 4-5 listopada 2021

Edukacja medialna rozwijała się w Polsce etapami. Po okresie ożywienia teoretyczno-praktycznego w latach 1996-2010, któremu towarzyszyła dyskusja nad rangą i funkcjonowaniem edukacji medialnej, głównie w odniesieniu do kształcenia formalnego, nastał okres wzmożonej aktywności międzysektorowej oraz zróżnicowanych działań na rzecz kształtowania kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych zgodnie z koncepcją “uczenia się przez całe życie “ (lifelong learning). W chwili obecnej badacze i praktycy nie dyskutują już CZY edukacja medialna jest ważna, lecz interesuje ich JAK i W JAKI SPOSÓB realizować ją skutecznie.

IV Kongres Edukacji Medialnej pragniemy poświęcić zagadnieniu (WSPÓŁ)PRACY, wyróżniając w nim dwa obszary: WSPÓŁPRACY oraz PRACY. Pierwszy z obszarów – współpraca – interesuje nas zarówno w perspektywie makro, czyli ujęciu globalnym (międzynarodowym, europejskim, krajowym itp.), jak i mikro, czyli ujęciu lokalnym (powiatu, gminy, szkoły, itp.). W obu tych wymiarach zależy nam także na zróżnicowanym spojrzeniu: prawnym, społecznym, kulturowym, edukacyjnym. Z kolei drugi z obszarów – praca – odnosi się do różnorodnych działań podejmowanych przez interesariuszy zaangażowanych w rozwój kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC).

W kontekście obu obszarów chcielibyśmy dokonać podsumowania trwającej równo dekadę współpracy na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (MIC) oraz zastanowić się jak efektywnie ją rozwijać, aby zgodnie z zasadą synergii osiągać więcej korzyści ze wspólnej pracy.

IV Kongres Edukacji Medialnej adresujemy do szerokiego grona odbiorców, którzy działają w obszarze szeroko rozumianej edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej: badaczy z różnych dyscyplin nauki, nauczycieli, dyrektorów oraz kierowników placówek edukacyjnych lub kulturalno-oświatowych, samorządowców, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

polityka państwa i dokumenty strategiczne w zakresie współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju kompetencji MIC

rodzaje i formy współpracy między interesariuszami

źródła finansowania działań na rzecz rozwoju kompetencji MIC - możliwości, ograniczenia

ewaluacja projektów i efektywność podejmowanych działań

projekty międzysektorowe jako studia przypadków i przykłady dobrych praktyk

badania kompetencji MIC - spojrzenie krytyczne

transfer wiedzy naukowej na temat kompetencji MIC na inne dziedziny życia społecznego

aplikowalność i użyteczność wiedzy badawczej w projektowaniu działań edukacyjnych

rola i zaangażowanie mediów w działania na rzecz rozwoju kompetencji MIC

obszary kompetencji realizowane w ramach podejmowanych działań oraz grupy odbiorców

współdziałanie szkoły z innymi instytucjami oświatowo-kulturowymi (biblioteki, domy kultury itp.)

GOŚĆ SPECJALNY

prof. Maarit Jaakkola

NORDICOM, The Nordic Information Centre for Media and Communication Research/ University of Gothenburg, Szwecja

Faculty of Information Technology and Communication Sciences, Tampere University, Finlandia

 

Maarit Jaakkola, profesor nadzwyczajna, pełni funkcję wicedyrektor Nordic Information Centre of Media and Communication Research Nordicom na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji. Pracuje również jako wykładowczyni dziennikarstwa na Wydziale Technologii Informacyjnych i Nauk o Komunikacji na Uniwersytecie Tampere w Finlandii. Jej zainteresowania badawcze są umiejscowione na styku teorii mediów, kultury i nauki. Obecnie Jaakkola bada różne formy recenzji na YouTube i Instagramie, próbując konceptualizować niezinstytucjonalizowane formy recenzji tworzone przez zwykłych ludzi. Wcześniej publikowała w międzynarodowych recenzowanych czasopismach na temat pedagogiki dziennikarstwa i kulturowej mediacji przez profesjonalnie produkowane formy dziennikarstwa artystycznego lub kulturalnego. Jaakkola jest przewodniczącą nordyckiego komitetu ds. współpracy w dziedzinie edukacji dziennikarskiej oraz członkiem projektu Erasmus + "Kompetencje medialne i informacyjne & Laboratorium innowacyjnych metod nauczania (MIL + LAB", wspólnego projektu między uniwersytetami bałtyckimi a Uniwersytetem Wrocławskim w latach 2017–2020. Więcej: http://www.maaritjaakkola.se

ORGANIZATORZY

Patronaty honorowe

Komitet Organizacyjny

Komitet Lokalny

Komitet Honorowy

dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. AGH – przewodniczący (AGH w Krakowie)

dr Joanna Bierówka (AFM w Krakowie)

dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS (UMCS w Lublinie)

Ewa Korzeniowska (FINA/SWPS)

dr Magdalena Maziarz (Uniwersytet Wrocławski)

dr Grzegorz D. Stunża (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Magdalena Ślawska, prof. UŚ – przewodnicząca (IDiKM UŚ)

dr Michał Derda-Nowakowski (INoK UŚ)

dr Monika Frania (IP UŚ)

dr Tomasz Huk (IP UŚ)

dr Julia Legomska (INoK UŚ)

dr Anna Maj (INoK UŚ)

dr Magdalena Piotrowska-Grot (UO UŚ)

dr Matylda Sęk-Iwanek (INoK UŚ)

dr Ewelina Tyc (IDiKM UŚ)

Krzysztof Głomb (Stowarzyszenie Miasta w Internecie)

dr Eliza Kruczkowska (CDT/Polski Fundusz Rozwoju)

Agata Łuczyńska (Szkoła z Klasą)

dr hab. Marlena Plebańska, prof. Vistula

dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski (UAM)

prof. dr hab. Sławomir Ratajski (PK ds. UNESCO)

Dariusz Wieromiejczyk (FINA)

Ważne daty

31 sierpnia 2021

przyjmowanie zgłoszeń

13 września 2021

potwierdzenie przyjęcia referatów

30 września 2021

dokonanie opłaty 

Warsztaty

Prowadzący: Majka Drabczyk (FINA) [https://pro.europeana.eu/person/maria-drabczyk/]
 
Czas trwania: 90 minut
 
Data: 5 lub 6.11
 
Limit miejsc: 20-25 osób
 

Opis: Dla kogo i z kim tworzymy projekty z zakresu edukacji medialnej? Jak dobieramy metody i narzędzia (także cyfrowe), które mają pomóc nam osiągnąć nasze cele i odpowiadać potrzebom naszej grupy docelowej? Jaki wpływ chcemy osiągnąć?

Impact Playbook („Myślenie Efektami”) to metodologia stworzona przez Fundację Europeana, zachęcająca instytucje i innych aktorów z sektora GLAM do projektowego i długofalowego planowania swoich działań pod kątem kreowanego wpływu. W oparciu o przewodnik uczestnicy warsztatu przejdą przez serię angażujących ćwiczeń (mapa empatii, ścieżka zmian), które pokażą im możliwe sposoby myślenia o wpływie i tworzonych przez nas efektach, także w kontekście potrzeb różnych grup odbiorców.

Warsztat zwyczajowo zakłada pracę na konkretnych projektach.

Więcej o metodologii: https://pro.europeana.eu/post/introducing-the-impact-playbook-the-cultural-heritage-professionals-guide-to-assessing-your-impact

Prowadzący: Filip Gołębiewski (Instytut Dyskursu i Dialogu) [http://indid.pl/filip-golebiewski/]
 
Czas trwania: 90 minut
 
Data: 5 lub 6.11
 
Limit miejsc: 20 osób
 
Opis: Podmioty zajmujące się zwiększaniem kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych społeczeństwa będą w najbliższych latach stawać przed wieloma wyzwaniami. Poza czysto merytorycznymi i organizacyjnymi pozostają także te o charakterze finansowym. To od nich zależeć będzie możliwość zapewnienia profesjonalnego podejścia na każdym etapie procesu edukacyjnego: doborze i rozwoju kadry, tworzenia bądź nabywania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, zakupu niezbędnego sprzętu czy nieustannego uaktualniania wiedzy z zakresu kompetencji MIC. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną możliwości i sposoby pozyskiwania środków finansowych na ww. działania w podziale na: (1) środki europejskie, (2) środki krajowe, (3) środki z funduszy EOG. Przedstawione zostaną także dotychczasowe doświadczenia z kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2014-2020) oraz możliwości, jakie dają: kolejna perspektywa finansowa UE (2021-2027) oraz tzw. środki norweskie (EOG), których kolejna pula wystartowała w roku 2019 w Polsce. Warsztaty będą zawierały również komponent praktyczny, w którym przeprowadzone zostaną ćwiczenia z pisania wniosków.
Prowadzący: Alicja Pacewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej/ Fundacja Szkoła z Klasą) [https://pl.wikipedia.org/wiki/Alicja_Pacewicz]; Ewa Korzeniowska (FINA)
 
Czas trwania: 90 minut
 
Data: 5 lub 6.11
 
Limit miejsc: 20 osób
 
Opis: W trakcie warsztatu przyjrzymy się profesjonalnym kompetencjom MIC, które mają – lub powinni mieć – polscy nauczyciele. Zidentyfikujemy czekające na nas wyzwania – w nas samych i naszych szkołach. Zastanowimy się, dlaczego tak wielu młodych ludzi zdobywa umiejętności MIC głównie poza szkołą – i jak to zmienić. Narysujemy też mapę najbardziej skutecznych i realistycznych strategii rozwijania ich (u innych i… u samych siebie).
Prowadzący: dr Magdalena Magdziarz (Uniwersytet Wrocławski) [http://www.ifg.uni.wroc.pl/dr-magdalena-maziarz/]
 
Czas trwania: 90 minut
 
Data: 5 lub 6.11
 
Limit miejsc: 20 osób
 
Opis: Kompetencje MIC są potrzebne nie tylko praktykującym nauczycielom, nie tylko uczniom. Potrzebuje ich każdy student, każdego kierunku. Zastanowimy się, jak wdrażać kompetencje MIC do programów studiów z różnych kierunków studiów i dyscyplin. Poszukamy odpowiedzi na pytanie: kto i konkretnie czego potrzebuje? Omówimy te efekty uczenia się, które nam pozwalają na wdrażania kompetencji MIC i te, które od nas tego wymagają. Warsztaty są adresowane do wszystkich zainteresowanych dydaktyką akademicką, ale przede wszystkim do osób zajmujących się kształceniem nauczycieli, ponieważ weźmiemy na warsztat także nowe standardy przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Skorzystamy z MEMIC w planowaniu treści i form pracy na zajęciach sprzyjających rozwijaniu kompetencji MIC

opłaty

Wszystkich chętnych do udziału w IV Kongresie Edukacji Medialnej prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza 

do 31 sierpnia 2021 r.

 

Zarówno czynny, jak i bierny udział w Kongresie wymaga rejestracji oraz dokonania opłaty.

bierny udział, bez udziału
w warsztatach

150zł

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne

bierny udział PLUS udział
w jednych warsztatach

200zł

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne
 • udział w warsztacie

czynny udział
z referatem,
bez udziału
w warsztatach

350zł

DLA CZŁONKÓW PTEM

400zł

DLA POZOSTAŁYCH OSÓB

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne
 • UDZIAŁ W UROCZYSTEJ KOLACJI
 • możliwość opublikowania tekstu w punktowanej monografii zbiorowej lub czasopiśmie

czynny udział
z referatem
PLUS udział
w warsztatach

400zł

DLA CZŁONKÓW PTEM

450zł

dla pozostałych osób

 • udział w obradach
 • przerwy kawowe
 • 2 obiady
 • materiały konferencyjne
 • UDZIAŁ W UROCZYSTEJ KOLACJI
 • udział w warsztacie
 • możliwość opublikowania tekstu w punktowanej monografii zbiorowej lub czasopiśmie

wpłaty

Wpłat prosimy dokonywać na numer konta:
Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej
51 1950 0001 2006 0055 0756 0002
Idea Bank
tytułem: kongres, nazwisko i imię uczestnika


Partnerzy

Patroni medialni

Formularz kontaktowy

[recaptcha]

Katowice

KongresEdukacjiMedialnej@gmail.com


Miejsce konferencji

I dzień – 4.11

II dzień – 5.11

Close Menu